Sakrament Chrztu św.

  1. Wymagane dokumenty w Biurze Parafialnym:

    1) Akt urodzenia dziecka z USC oraz Dowód Osobisty matki lub ojca dziecka
    2) Zaświadczenie ukończenia Kursu Katechizacji Przedchrzcielnej dla rodziców i chrzestnych

Kurs Katechizacji Przedchrzcielnej dla rodziców i chrzestnych odbywa się w każdym miesiącu i obejmuje dwa spotkania:

Spotkanie pierwsze w sobotę przed II niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w Domu Parafialnym przy ul. Nadodrzańskiej 6-7. Spotkanie zawiera dwie konferencje na temat: „Chrzest św. nowym życiem w Chrystusie” ( prowadzi kapłan) i druga konferencja nt. „Rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze dzieci ( prowadzi osoba świecka)

Spotkanie drugie w sobotę przed III niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w Domu Parafialnym przy ul. Nadodrzańskiej 6-7. Spotkanie zawiera jedną konferencję na temat: Instrukcja liturgiczna i liturgia obrzędu Chrztu św.” (prowadzi kapłan)

Po odbyciu dwóch spotkań otrzymuje sie stosowne Zaświadczenie ukończenia Kursu Katechizacji Przedchrzcielnej dla rodziców i chrzestnych. To zaświadczenie należy przedstawiać przy każdorazowym załatwianiu w Biurze Parafialnym Chrztu św. dziecka lub w sprawie prośby o pozwolenie na bycie chrzestnym lub chrzestną.

Chrzty św. odbywają  się w naszej parafii w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w każdą III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00. Wyjątkowo na prośbę rodziców jest możliwość Chrztu św. w każdą inną niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 w Kaplicy Chrztu Św.

2. Rodzice dziecka dostają w Biurze Parafialnym:

1) Kartki do spowiedzi świętej (przed przystąpieniem do sakramentu pojednania trzeba powiedzieć, że jest to spowiedź ojca/matki przed chrztem św.; podobnie chrzestni). Należy pamiętać, że chrzestnymi mogą być bierzmowani i praktykujący katolicy, którzy przystąpią do spowiedzi świętej i Komunii świętej. Prosimy także zachęcić swoje Rodziny do skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej.

2) Kartki do spowiedzi świętej dla chrzestnych (jeżeli chrzestny nie jest z parafii, gdzie będzie udzielany chrzest, to ze swojej parafii zamieszkania chrzestny ma dostarczyć Zaświadczenie, że jest praktykującym katolikiem i może być chrzestnym; na Zaświadczeniu powinna być podana informacja o otrzymaniu sakramentu bierzmowania).

3) Jeżeli rodzice dziecka nie mają ślubu sakramentalnego (kościelnego), to nie mogą przystąpić do spowiedzi św. i Komunii świętej oraz piszą oświadczenie, że dziecko wychowają w wierze katolickiej, a jeżeli nie ma przeszkód, postarają się zawrzeć sakrament małżeństwa – w innym wypadku chrzest dziecka należy odłożyć (por. KPK Kan. 868 § 1)
•  W parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim sakrament chrztu św. jest udzielany w III niedzielę. miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00 ( jest możliwość również w pozostałe niedziele ale po Mszy św. o godz. 12.00 w kościele pw. św. Jadwigi Śl. w kaplicy Chrztu św.)
•  Wszelkie sprawy związane z ofiarą przy okazji sakramentu chrztu rodzice mogą złożyć przed Mszą św. z sakramentem Chrztu św..

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca czasu.” (Mt 28,19n)

Idźcie na cały świat, głoście ewangelię całemu stworzeniu.  Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Mk 16,15n)

Kodeks Prawa Kanonicznego o sakramencie chrztu świętego:

Kan. 849. Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.

Kan. 868 § 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:
1° aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;
2° aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie justcougars wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.

Kan. 872. Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 874 § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions    |
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in extensions   ,
extensions hair   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
remy hair extensions   ,
full lace wigs   ,